98. Brev til Hr. Realskolelærer Chr. Jørgensen

Kære Hr. Jørgensen!

     Her er saa den sidste Sending Besvarelser paa Deres Spørgsmaal. Da jeg i den sidste Tid har haft en Del andre Spørgsmaal end Deres til Besvarelse, er det trukket længere ud med den sidste Sending, end jeg havde tænkt mig.
     Det er jo kedeligt, at De ikke er helt tilfreds med Svaret til Spørgsmaalet om "Hor". Leo har imidlertid givet et Svar til Dem og deri yderligere begrundet, hvorfor der ikke kan svares anderledes. Dette Svar skal ikke medtages i Supplement II.
     Med det samme vil jeg bede Dem tilføje et Par Linier til Spørgsmaal No 3. Svaret skal indledes med følgende: "Urtanken og Urvillien kan - hver for sig - til en vis Grad betragtes som et Konglomerat, d.v.s. en Sammenhobning af uensartede Bestanddele. Men deres inderste Kerne kan ikke defineres."
     Denne Tilføjelse fremkom ved, at jeg en Dag i en Samtale med min Datter sagde: at jeg havde svært ved i min Tanke at faa anbragt de Komplekser, som Svaret taler om, de forekom mig ligesom lidt rodløse. Vi talte lidt frem og tilbage om dette og ved en Bemærkning fra min Datter stod pludselig Ordet: Konglomerat i min Tanke. Jeg spurgte senere Leo, om det var rigtigt: at Urtanken og Urvillien kunde betragtes som Konglomerater. Han svarede dertil: at han tidligere, ved min Nedskrivning af hans Svar, havde forsøgt at give mig dette Ord, men det var mislykkedes. Nu, ved min Samtale med min Datter, var det lykkedes ham at indskyde Ordet i min Tanke. Derefter dikterede han mig ovenstaaende Sætninger.
     Min Mands og mine forskellige Venner, der har hørt de givne Besvarelser af Deres Spørgsmaal, er alle meget glade og taknemmelige over, at De har stillet de mange Spørgsmaal. Det kan ikke nægtes, at Svarene har givet os alle en meget værdifuld Forøgelse af det allerede modtagne. Jeg har lovet at bringe Dem alles Tak for Deres Del i dette.
     Hjertelig Hilsen fra min Mand, Datter og

Deres
Johanne Agerskov
f.
Malling-Hansen.

C: 12te December 1929. _jac98">