Elsker hverandre!

_____

           

     "Dersom to af eder ere enige paa Jorden om at bede om noget, hvilken Sag det end maatte være, da skal det times dem fra min Fader, som er i Himlene. Thi hvor to eller tre ere forsamlede i mit Navn, der er jeg midt iblandt dem". 

 Matt. 18. 19-20.

 


Side 99JEG, Kristus, den ældste af de Yngste, taler til eder; hører mig; thi jeg taler i vor Guds og Faders Navn!
Han sendte mig til eder for at lære eder og alle Mennesker nogle af de Love, der ere givne for eders Vandring mod det fjerne Maal; og Han bød mig tillige vise eder, hvorledes I alle kunne leve i indbyrdes Fordragelighed, Fred og Kærlighed.
Mine Ord skulle lyde til alle Jordens Slægter; alle skulle høre dem, og de skulle naa til Jordens fjerneste Egne. Slægt efter Slægt skal fødes, leve og dø; men mine Ord skulle leve i al Evighed. Ja, sandelig, jeg siger eder: som en luende Fakkel skulle mine Ord lyse for eder, at I ingen Sinde fare vild!
For eder alle, I lidende, tvivlende og søgende Mennesker hæver jeg min Fakkel højt over den ganske Jord, at dens klare Straaler kunne falde paa de Veje, der føre til vor Faders Rige!
Til evige Tider skal min Fakkel lyse for eder og sprede det Mørke, der omgiver eder; og ingen Sinde skal den udslukkes; thi den næres af en evig, en hellig Ild, den Ild, der er tændt af vor Faders flammende Guddom, tændt af Hans dybe, uendelige Kærlighed og Barmhjertighed.
Højt over eders Hoveder hæver jeg min Fakkel, og jeg vandrer foran eder. Følger mig, alle I, der lide, alle I, der arbejde med Møje og Besvær, alle I, der sukke og stønne under de tunge Byrder! Følger mig alle! Thi jeg vil føre eder til vor Fader, jeg vil give eder Hvile i Hans Favn!
Side 100Ja sandelig, jeg siger eder: ville I vandre de Veje, jeg viser eder, ville I følge mig uden Frygt og uden Tvivl, ville I løfte eders Hoved og hærde eders Villie, da skulle I og visseligen sejre over det onde i eder, da ville Byrderne ikke tynge eder, da ville I med Afsky vende eder bort fra al Synd, fra alle Ugerninger; - ja, ville I følge mig, da skal Himmelens Fred og Salighed sænke sig over eder; thi da vil Evighedshaabet i eders Hjerter blive til frydefuld Vished; da ville I med urokkelig Sikkerhed vide, at Døden kun for en Stund fjerner eder fra dem, I elske; da ville I med urokkelig Sikkerhed vide: at I atter engang skulle mødes i de himmelske Boliger.
Ja, følger mig alle! Thi jeg har lovet at føre og lede eder til vor Faders Hjem! Men hører mine Ord, thi jeg siger eder: ville I lade Vrede, Had, Tvivl og Frygt herske over eder, ville I vedblive at vandre i Synd og i Mørke, da skulle I dog ingenlunde vandre alene; thi jeg følger eder!
Snuble I over Vejens mange Stene, da skal jeg støtte eder, at I ikke skulle styrte; glider eders Fod paa Afgrundens bratte Skrænter, da skal min Haand fastholde eder, da skal jeg føre eder tilbage til de banede Veje og Stier; ja fare I vild i Mørkets bundløse Sumpe, da skal jeg drage eder op, da skal jeg rense eder fra alt Smuds, al Urenhed. Ja, om I end ville hade og forbande mig, om I end ville flygte for mig og skjule eder, jeg skal dog vide at finde eder og drage eder tilbage til de rette Veje og Stier. Thi vor Faders Ord til mig vare disse: "Min Søn, dine jordiske Brødre og Søstre ere alle lige for mit Faderhjerte, alle ere de velkomne i mit Rige, alle vil jeg modtage i min aabne Favn! Min Søn, ingen skal bortstødes, ingen skal fordømmes, ingen skal udkastes, og ingen skal omkomme i det yderste Mørke!" Og jeg, eders Broder, gentager for eder: Ingen skal bortstødes, ingen skal fordømmes, ja, ikke een af eder skal udkastes, ej heller opsluges af det yderste Mørke! Thi jeg har lovet at føre og lede eder, og jeg slipper eder ikke, før jeg har bragt den sidste af eder til Hvile i vor Faders Favn. -


_k00">