Oversigt

Efter som Lyset faar større Magt over det „udskilte Mørke“, vil Mørkets ikke regelrette Former fjernes; det vil sige, at de mange hæslige og skadelige Dyrearter i de kommende Aartusinder eller Aarmillioner ganske langsomt vil uddø. I Modsætning til Menneskene ser alle Dyrene dobbelt.
Score: 0,50

Kommentar IV

Naar da Jordens Rolle som første Opholdssted for disse Væsener engang var udspillet, vilde Dyre– og Planteverdenen, i Kraft af Guds Villie, atter opløses og opsuges af Lyset. Og efter som Mørket yderligere koncentreredes om og paa Kloden, fremkom de grufulde, gigantiske og fantastiske Dyreskikkelser.
Score: 0,34

Paulus

Jāh’u byder blandt andet Israels Folk at bringe de »rene« Syndofferdyr til hans Pauluns Dør, saa at de kan ofres foran Tabernaklet. Blodet skal stænkes paa Alteret, og Syndofferdyrets Hud, Kød o. Og de spiste det Brød, som han gav dem; men Loven bød, at Syndofferdyrets Kød skulde opbrændes udenfor Lejren!
Score: 0,33

Kommentar VI

Til Glæde for Menneskene og for at de ikke i for høj Grad skal savne de rent jordiske Forhold, har Gud efterhaanden dannet en Del Dyreskikkelser, f. Disse Dyr er dog ikke astrale Genparter af de jordiske, men Tankeformer uden evigtvarende Liv.
Score: 0,31

Morgenrøde

End hviler natten dunkel over verden, den klare at i mit astrale hjem; end er ej vågnet fugleskarens færden, og ingen skovens dyr sig lister frem; – Og alle fugle stemmer deres struber, og alle skovens dyr nu iler frem; og lyset trænger ned i mørkets gruber, og rosenrøde fylder mildt mit hjem.
Score: 0,30

Ardors Beretning 7

Meget lærte Menneskene af deres Ledere, lærte at forme de svage Tanker i Tale og i Tegn; thi de første Mennesker talte ikke; lig Dyrene udstødte de mangeartede skrigende Lyde, for at advare, for at kalde, for at tilkendegive Glæde, Frygt, Afsky og Vrede. Mange Steder fremstode nye og bedre Dyrearter.
Score: 0,30

Udlægning af Saligprisningerne

Ser du Fuglene under Himlen, Krybet paa Jorden, Skovens eller Markens Dyr lide, da søg at yde dem Hjælp. Indprent dine Børn Kærlighed til Dyrene. Lær dem at beundre Gud Faders uendelige Visdom, der ved at sætte hvert Dyr under de Livsbetingelser, der egne sig bedst for det.
Score: 0,30

Kommentar V

V Da de Ældste besluttede at skabe intelligente Væsener, efter at de havde overbevist sig om det umulige i at lede Udyrene, som ved Mørkets Befrugtning var fremkaldt paa Jorden, var det nærmest i den Hensigt ved Hjælp af disse deres egne Skabninger at tage Kampen op med de gigantiske Uhyrer.
Score: 0,30

Ardors Beretning 5

Og de førte de nye Væsener dertil, at de kunde gøre sig til Herrer over Jorden og Dyrene. Men da Menneskene vaagnede til Liv og saa de mægtige Udyr, flygtede de i stor Angest og Rædsel. Da kastede de sig over de mindre Dyr, dræbte dem og udsugede Blodet.
Score: 0,30

Kommentar VIII

Landet ødelagdes fuldstændigt — al Vegetation, alt Dyreliv forsvandt — kun de højestliggende Partier blev tilbage. Agerdyrkning kendtes kun af nogle enkelte Stammer og var ikke ordnet. Den første primitive Baad fremkom her og blev forarbejdet af tørrede Dyrehuder. Agerdyrkning, Jagt, Fiskeri og nogen Husdyravl kendtes.
Score: 0,29