1. Tankeforbindelser og Telepati

1.

Kan der ud fra jordiske Forestillinger gives en forstaaelig Forklaring paa, hvorledes Lysets Aander kan sætte sig i Forbindelse med Mennesker, samt paa hvorledes telepatiske Budskaber mellem Mennesker kan fremkomme?

SOM et Billede paa nævnte Forbindelse kan Radioudsendelser og -Modtagelser bedst anvendes.

Lysets Aander sender ved Tanken deres Meddelelser, Paamindelser, Advarsler, m. m. gennem Lysæterens Bølger, saa at de kan opfanges af Menneskers psykiske Hjerne. Ligesom der ved Radioudsendelser anvendes forskellige »Bølgelængder«, saaledes anvender ogsaa Lysets Aander kortere eller længere Bølger inden for Lysæteren, idet de nøje afstemmer deres Tankes Vibrationer efter de Æterbølger, som det paagældende Menneske, de ønsker at komme i Forbindelse med, kan opfange med sin psykiske Hjerne.

Noget lignende gør sig gældende ved de telepatiske Forbindelser mellem Mennesker indbyrdes, men med den Forskel: at de Tanker, som Mennesker udsender, kun yderst sjældent naar til den, som skulde have modtaget det udsendte Budskab, fordi Afsenderens og Modtagerens psykiske Hjerne ikke har en med hinanden samstemmende indre Opbygning. Der vil selvfølgelig ikke her blive givet nogen Anvisning paa, hvorledes Mennesker under Jordelivet selv kan afstemme deres psykiske Hjerne, saa at den fuldtud korresponderer med det Menneskes, som de ønsker at komme i Forbindelse med ad Telepatiens vanskelige Vej. — Se »Vandrer mod Lyset« pag. 291, Afsnit 2 og 3. —

Tankeudsendelser og -Modtagelser pr. jordisk Radio kan absolut ikke finde Sted. Saafremt enkelte Mennesker tilsyneladende kan modtage en Meddelelse paa denne Maade, da er det ikke den jordiske Radio, som er Bindeleddet, det er Afsenderens og Modtagerens psykiske Hjerne, der korresponderer med hinanden, fordi disse i det givne Øjeblik tilfældigt har været indstillet paa den samme »Tankebølge«.

I Radiofoniens Tid burde alle Mennesker, som af egen Erfaring ved, hvor rene og klangskønne de radiofoniske Forbindelser kan være, ikke eet eneste Øjeblik tvivle om Realiteten af de »aandelige«, de psykiske Forbindelser mellem Menneskehedens Ledere — Lysets Aander, de Yngste — og Mennesker. — Tilmed da den jordiske Radiofoni har sit Udspring i den »aandelige Radiofoni«, og derfor kun er en Efterligning, en Afglans af denne. — Heller ikke burde nogen tvivle om, at en »aandelig« Forbindelse kan være ren og skøn uden Indvirkning fra Mørkets Side, vel at mærke: naar Afsenderens og Modtagerens psykiske Hjerne giver ensartede Udslag paa samme Bølgelængde i Lysæteren.

Al Inspiration og Intuition hører ind under den »aandelige Radiofonis« Omraade, men baade Mørke- og Lysæterens Bølger kan anvendes, henholdsvis af Mørkets eller af Lysets Aander. —