Meddelelsesmaader til et clairaudient Medium

Meddelelsesmaader til et clairaudient Medium:

    DER gives forskellige Maader, hvorpaa vi fra vor Side kan benytte os af Medierne. Her vil jeg forsøge at forklare, hvorledes vi meddeler os til et saakaldt clairaudient Medium.
    Vi har to Maader:

    1. Vor Tanke tænker de Ord og Sætninger, vi ønsker sagt af Mediet, og samtidig retter vi en fluidisk Straale mod Mediets astrale Hjerne. Gennem denne Straale ledes vore Tankers Vibrationer og føder i Mediets astrale Hjerne en Genpart af det tænkte. Den astrale Hjerne meddeler det, den har modtaget, til den legemlige Hjerne, dog ofte noget afbleget. Saaledes kan alle høje Aander tænke i deres eget Sprog, og Mediets astrale Hjerne omsætter lynsnart det modtagne i det Sprog, Mediet benytter.

    2. Vi taler til Mediets astrale Øre. Lydens Vibrationer forplantes af det astrale til det legemlige Øre. – Alle Aander fra lavere Sfærer kan kun meddele sig til et clairaudient Medium ved Talens Hjælp.

    Ofte benytter Aander fra højere Sfærer denne Maade, der bliver den nøjagtigste, dog kun naar de fuldt ud behersker Mediets Sprog. Det er en Del vanskeligere at benytte denne Fremgangsmaade for højere Aander (mentale formaar det aldeles ikke), da de maa nedsætte deres Tales Vibrationshastighed, saaledes at Svingningerne stemmer med Mediets Hørevibrationer, et meget vanskeligt Arbejde.
    Naar en mental Aand meddeler sig, maa han foruden Mediet benytte sig af en Medhjælper fra de højere Sfærer. Den meddelende Aand og den, der hjælper, staar paa hver sin Side af Mediet, og deres fluidiske Straaler krydses over Mediets astrale Hjerne. Derved formindskes Hastigheden af den mentale Aands Tankesvingninger saa meget, at hans Tanker formaar at meddele sig til Mediet.
    Benyttes et for Mediet fuldstændig fremmed Ord eller Navn, udtales dette af Medhjælperen.
    Endnu vil jeg kun tilføje, at jo højere Aand Mediet er, jo lettere er det for os at paavirke det og meddele os.

Leo.