26. Døden

26.

I »Vandrer mod Lyset« pag. 199, Stk. 4 staar: at det Baand, der binder Aanden til Legemet, brister i det Øjeblik, Døden indtræder. Sker dette ved Hjerteslagets Ophør? – eller naar sker det? –

 

Hjerteslagets Ophør er et af Stadierne i Legemets »Dødsproces«. Den virkelige og absolutte Død indtræder i den Stund, da al Forbindelse mellem Legemets molekylare og Genpartens astrale Partikler fuldstændig er afsvækket, og Stadiet for Legemets og Genpartens Adskillelse begynder.

Der foregaar saaledes – efter Hjerteslagets Ophør, men inden den absolutte Død indtræder – en Svækkelse, en Afslapning baade i de molekylare og de astrale Partiklers Sammenvævning. Og naar denne Proces er saa langt fremskreden, at det er ganske umuligt gennem stimulerende Midler eller paa andre Maader at styrke den svækkede Sammenvævning og derved paa ny sætte Hjerteslaget i Gang, brister det Baand, der binder Aanden til Legemet – altsaa: i Legemets Dødsstund. Er Baandet bristet og Døden saaledes virkelig indtraadt, løsnes den astrale Forbindelse med Legemets Bløddele – d. v. s. de molekylare og astrale Partikler glider fra hverandre – og Genparten frigives og udskilles. (Se »Vandrer mod Lyset« pag. 173, Afsn. 2.) –

Der kan ikke gives nogen Norm for, hvor lang Tid Svækningsprocessen varer, da denne Proces er meget variabel og til Dels32 afhænger af Legemets Tilstand ved Hjerteslagets Ophør. Er »Døden« indtraadt f. Eks. ved et Ulykkestilfælde, under Narkose, ved et Chok, el. lign. og Legemet ellers er sundt, sker omtalte Proces meget langsomt, hvorimod den kan tilendebringes overordentlig hurtigt, hvis »Døden« skyldes en langvarig og tærende Sygdom. Aarsagen hertil er den: at der under Sygdommens Forløb er indtraadt en betydelig Forringelse baade i de molekylare og i de astrale Partiklers Elasticitet, hvilket svækker den indbyrdes Sammenvævning.

Ogsaa Genpartens Adskillelse og Frigivelse fra det jordiske Legeme tager længere Tid at fuldbyrde, hvis det paagældende Legeme er sundt, naar Døden indtræder. (Se »Vandrer mod Lyset« pag. 173, Afsnit 3.) –