17. Bøn til Kristus

17.

Kan kristne Mennesker, der, efter Kirkens Lære, tilbeder Kristus som det andet Led i den treenige Guddom, faa Syndsforladelse gennem Bønner til ham?

 

Nej! absolut ikke. Thi hvad Mennesker har syndet imod Gud kan kun Gud23 tilgive. Og hvad Mennesker har syndet mod hverandre indbyrdes, maa de søge at tilgive hinanden23. (Se »Vandrer mod Lyset« pag. 93, Afsnit 5.)

De kristne Mennesker, som sidestiller eller identificerer Kristus med Gud, modtager ikke Tilgivelse for deres Synder blot ved at henvende sig i en Bøn til Kristus. Men ofte kan de, naar Angeren er dyb og oprigtig, føle en betydelig Lettelse; thi en oprigtig Anger vil altid drage Lyset til de angrende. Dog vil de vedblivende føle sig som Syndere i deres Gudsforhold.

Har Gud derimod tilgivet et Menneske, naar dette i Sorg og Anger har henvendt sig til Ham, da er med det samme al Syndens Tynge forsvunden. Det samme sker, naar Mennesker tilgiver hverandre. – Thi Guds og Menneskers Kærlighed og Barmhjertighed staar over Gengældelsesloven.