Forord

FORORD

DET Værk, som herved overgives til Menneskeheden, er fremkommet ad intuitiv og inspiratorisk Vej gennem et kvindeligt Medium, min Hustru, Johanne Elisabeth, f. Malling-Hansen.

Værket falder i følgende Hovedafdelinger: En historisk Fremstilling, Ardors Beretning, der gaar fra de ældste Tider til vore Dage; 2 Taler af etisk-religiøst Indhold,
Kristi Tale
og Guds Tjeners Tale, med nogle tilknyttede Lignelser; samt en Kommentar til Ardors Beretning, der bliver fulgt Kapitel efter Kapitel (dog med Undtagelse af Kapitlerne 18, 20 og 21); hertil er føjet en Oversigt af etisk, religiøst og filosofisk Indhold. Hvor ikke andet er bemærket, skyldes Noterne under Teksten Forfatteren af Kommentaren og Oversigten, Mediets aandelige Leder.

De forekommende bibelske Navne er af Værkets Forfattere meddelt i den Form, hvorunder de er kendt af den danske Almenhed.

Angaaende de nærmere Omstændigheder ved Arbejdets Fremkomst og Udarbejdelse henvises til den udførlige Efterskrift, der ligeledes skyldes Forfatteren af Kommentaren.

 

Værkets Hovedformaal er at klarlægge for Menneskene deres Oprindelse, Guds Forhold til dem og Kampen mellem det gode og det onde, Lyset og Mørket, samt at meddele Kristi sande Lære, befriet for Aarhundreders Tildigtninger og Forvanskninger; paa dette Punkt fortsætter og afslutter det saaledes de kirkelige Reformatorers Gerning.

Angaaende det øvrige Indhold maa henvises til Bogen.

Efter Ønske fra oversanselig Side skal en Advarsel fremsættes til alle, der faar Bogen i Hænde:

De, der læser det her meddelte, maa ikke dømme eller fordømme, før alle Bogens Tanker er nøje gennemtænkte. Da bør de bringe den for deres Samvittigheds Domstol. Naar Samvittigheden har svaret, da kan de tale og skrive, hvad den tilsiger dem. Men alle bør erindre, at, taler de imod deres Samvittighed, da synder de imod det guddommelige i Selvet, da begaar de den Synd, som Bibelen har kaldt „Synden mod den Hellig-Aand“, og hvorom Kristus udtaler sig saaledes (Se Ardors Beretning): „Hvad I have syndet mod det hellige i eder, det skal ikke tilgives eder, før I have lidt for det og angret det onde, I have gjort. Ja, jeg siger eder: vogter eder for Dommens Dag; thi da skulle eders Ord vidne imod eder, og eders Ord skulle dømme eder.“

 

Sluttelig skal der udtrykkelig gøres opmærksom paa, at min Opgave som Udgiver af Værket kun har været den: at fremføre Værket saa nøjagtigt som det er modtaget gennem Mediet. (Se foranstaaende Erklæring).

 

Nytaarsaften 1919.        

Udgiveren.           

 

Andet Oplag er et uforandret Optryk af første.

 

Marts 1925.         

Udgiveren.        

 

Da Forfatterne af „Vandrer mod Lyset“ og de dertil knyttede Bøger tilhører en aandelig Verden, der er uendelig meget højere end vor, maatte de have et Menneske til at repræsentere sig her paa Jorden. De henvendte sig derfor til min Mand med en Opfordring om, at han vilde paatage sig denne Opgave, hvilket han beredvilligt lovede. Skønt min Mand er gaaet hjem for flere Aar siden, vil han, i denne tredie Udgave samt i alle følgende Udgaver, staa som Udgiveren, selv om jeg eller andre besørger Udgivelsen.

 

Maj 1939.                  

Johanne Agerskov,        

f. MallingHansen.