15. Genvejen

15.

Gælder Benævnelsen »Genvejen«21 baade den Vej, som Kristus og de diskarnerede Yngste fulgte for at vinde Ardor – Satan – tilbage, og Vejen til Gud gennem Menneskets Tilgivelse af Ardor?

 

Ja, Benævnelsen gælder dem begge.

Gud viste Kristus den Vej, som han og hans Hjælpere kunde følge, for, gennem et intensivt og taalmodigt Arbejde, hurtigere at kunne vinde Ardor tilbage til Guds Rige. Og da det fuldtud lykkedes for Kristus at sejre over Ardor og vinde ham tilbage ad den anviste Vej21, blev der ved Kristi Sejer aabnet en »Genvej« for hele Menneskeheden, hvorved det enkelte Menneske hurtigere kan naa til det rette Barneforhold overfor Gud, nemlig ad Tilgivelsens Vej. Thi det Menneske, som af hele sit Hjerte fatter Medlidenhed med Ardor og derfor fuldtud kan tilgive ham, vil med det samme klart forstaa: at Troen paa Jesu Forsoningsdød kun er en meningsløs Omvej til Gud og til Hans faderlige Kærlighed.

Men de, der mener, at denne Omvej er den eneste rette Vej, vil selvfølgelig paa alle Maader hævde, at deres Opfattelse er rigtig, thi Jesus har jo sagt: »Jeg er Vejen!« Hertil er kun dette at sige: Jesus har intet lært om »Troen paa Forsoningsdøden«, har intet lært om »Korsets Gaade«, har intet lært om, at hans Blod aftvættede eller dækkede Menneskenes Syndeskyld. Alt dette er senere Tiders Menneskeværk, fremspiret af Hedenskab og Mørke, og er uendelig fjernt fra Virkelighed og Sandhed.

Derfor: jo hurtigere Menneskene forlader Omvejens Hængedynd og søger ind paa Genvejens faste Grund, jo hurtigere vil de naa til den rette Forstaaelse af Gud og Hans Forhold til Menneskeheden. –