Erklæring

FOR at undgaa al Misforstaaelse og for at imødegaa mulige Beskyldninger om selv at være Ophavsmand til det her foreliggende Skrift, vil jeg, der har været Mellemled mellem vor Verden og den oversanselige, herved erklære: 1) at det Budskab, der ved min Mediumitet er givet til Menneskeheden, hverken skyldes min Over- eller min Underbevidsthed; 2) at jeg fuldtud er vidende om, at jeg kun har været det nødvendige Redskab for de Intelligenser, der har manifesteret sig; 3) at jeg ikke egenmægtig har slettet noget eller lagt noget som helst til de Meddelelser, der er givet mig, men i eet og alt har søgt at gengive dem saa klart, som det var mig muligt.

 

 

Johanne Agerskov,        

f. MallingHansen.        

 

 

I min Mands Fortale paa en af de næstfølgende Sider staar: „De, der læser det her meddelte, maa ikke dømme eller fordømme, før alle Bogens Tanker er nøje gennemtænkte. Da bør de bringe den for deres Samvittigheds Domstol.“ Til Trods for denne tydelige Advarsel har mange Mennesker med lidet eller intet Kendskab til det her foreliggende Værk, naar Talen drejede sig om det, trukket paa Skuldren og sagt: „Det er jo ikke andet end Spiritisme!“ Denne fordømmende Udtalelse vil jeg herved bestemt vise tilbage. Lige fra Begyndelsen af vort Arbejde har min Mand og jeg været psykiske Forskere, hvilket er langt, langt mere end det at være Spiritister. Vi har aldrig nogen Sinde kaldt paa de dødes Aander for at sætte os i Forbindelse med dem, saaledes som Spiritister gør det, hvilken Handling er imod Guds Love! Derimod blev der fra oversanselig Side  —  fra Menneskehedens aandelige Ledere  —  kaldt paa mig (se: Nogle psykiske Oplevelser, pag. 10 og 13) med en Anmodning om, at jeg vilde sætte mig i Forbindelse med dem for  —  paa forskellig Maade  —  at være dem behjælpelig i deres Arbejde for Menneskeheden.

I en længere Aarrække arbejdede vi under disse høje aandelige Intelligensers Vejledning og Indflydelse, idet vi bl. a. fulgte Veje, som de saakaldte Spiritister ikke følger og ikke kan følge. Resultatet af vor psykiske Forskning foreligger i Hovedværket „Vandrer mod Lyset“, samt i de to Supplementer: „Spørgsmaal og Svar I og II“, „Forsoningslæren og Genvejen“, og „Hilsen til Danmark“.

Hvis Mennesker i Fremtiden, trods min Mands og mine alvorlige Advarsler, vedblivende vil sige om „Vandrer mod Lyset“ og de til dette Værk knyttede Bøger, at det er Spiritisme, opnaar de kun overfor deres mere klartseende og forstaaende Medmennesker at vise, hvilken aandelig Kategori de selv tilhører.

 

Maj 1939.                

Johanne Agerskov,        

f. MallingHansen.