Redaktørens kommentar til “Udlægning af Saligprisningerne”

Redaktørens kommentar til “Udlægning af Saligprisningerne”:

     DENNE Udlægning eller Fortolkning er fremkommet paa den Maade, at en af Mediets sædvanlige Aandevenner en Dag meldte sig og sagde, at afdøde Biskop Martensen ønskede at diktere hende et Stykke. Dette forbavsede hende, da Martensen ikke tidligere havde manifesteret sig for hende; men hun gjorde sig straks klar til at skrive. Der blev saa anmodet om, at hun skulde tage et Ny Testament og læse Matth. 5, 4.-13., som hun ikke havde Anelse om, hvad der indeholdt. Hun gjorde det, og derefter blev nedenstaaende dikteret paa sædvanlig Maade. Senere kom Martensen under en Seance og sagde Mediet nogle venlige Ord som Tak, idet han tilføjede, at det paagældende Afsnit stadig, mens han levede, havde forekommet ham vanskelig at forstaa, og han først nu efter sin Overgang ret havde fattet det, hvad der var den egentlige Grudt til, at han var fremkommet dermed.
     Man lægger iøvrigt Mærke til, at han ikke har medtaget Vers 3, den første af disse Saligprisninger: Salige ere de fattige i Aanden; thi Himmeriget er deres! Heller ikke Vers 13 er medtaget, skønt det er nævnt i Overskriften; men dette er naturligt, da det ikke hører herhen. Men Vers 3 vilde det have været af Interesse at havde faaet med, da det maaske er det vanskeligste af dem alle at fortolke. Red.