Efterskrift

EFTERSKRIFT

EFTER Afslutningen af dette Skrift fremkom Martensen-Larsens »Spiritismens Blændværk«, hvori de tre af mig udgivne mediumistiske Bøger omtales; denne Omtale er imidlertid saa flygtig og lidet fyldestgørende, at jeg ikke paa noget Punkt kan ændre den Mening, jeg har udtalt Side 79, angaaende Teologernes Ansvar overfor Vurderingen af disse Bøgers religiøse indhold.

Endnu en Bemærkning:

Forf. af »Spir. Blændværk« paastaar, at de tre ovennævnte Bøger er fremkommet gennem Automatskrivning. Dette er ganske urigtigt, hvilket med al Tydelighed fremgaar af Fortalerne til hver enkelt og af Efterskriften til »Vandrer mod Lyset«. Men naar Udgangspunktet, Grundlaget, er urigtigt, maa nødvendigvis Slutningerne blive gale. Det henstilles derfor til Domprovsten, i en eventuel ny Udgave af hans Værk, at fjerne de af mig udgivne Bøger fra »Heksekedlen« og »Trylleskoven« og anbringe dem der, hvor de rettelig hører hjemme — blandt Aabenbaringerne.