Livets Moder

LIVETS MODER.

 

 

IÆterrummets Dybder farer
en stor, en herlig Klodehær.

Hvo skabte vel de Stjerneskarer,

hvo gav dem Sølvets milde Skær?

Hvo lærte dem en Vej at finde

paa Firmamentets dunkle Blaa?

Hvo mægted Kloderne at binde,

saa rundt i evig Kreds de gaa?

 

 

Saa spørgende ved Aftentider

vi se mod Stjerners Sølverpragt;

vi følge Solen, naar den glider

i Havet, svøbt i Purpurdragt.

Og alvorsfuld paa Himlens Bue

der se vi Maanens blege Segl;

dens Lys er laant fra Solens Lue

og straaler køligt fra dens Spejl.

 

 

I Æterrummets Dybder farer

en stor, en herlig Klodehær;

hvo skabte vel de Stjerneskarer,

hvo satte dem paa Himlen der?

I Tusindvis her Sole gløde

i mægtig Brand, i Flammebaal,

og Tusinder er kolde, døde –

hvad er vel deres sande Maal?

 

 

Saa spørger Tanken, medens Øjet

ser op mod Nattens dybe Blaa;

hvo har de Stjerner sammenføjet,

at alle samme Veje gaa?

kan Rotationens Love binde

Sol, Maaner og Planeters Hær,

saa rundt i Kredse de kan finde

i Universet fjernt og nær?

 

 

Vor Jord vi se blandt Kloders Vrimmel

kun som et usselt lille Frø;

den svæver her paa samme Himmel

i bunden Kreds, til den skal dø.

Vor Tanke spørger: – og de andre

blev de til Pryd paa Himlen sat?

Skal uden Liv de evig vandre

kun for at lyse i vor Nat?

 

 

Er Jorden da den hele Verden,

og blev den skabt ved Ordet: „bliv“?

saa Tanken spørger i vor Færden,

naar Liv vi se at skabe Liv.

Blev Livet fast til Jorden lænket

kun ved et Dogmes snævre Baand?

Er ikke Liv til alting skænket

af Ham, der skaber ved sin Aand?

 

 

I Æterrummets Dybder farer

Sol, Maaner og Planeters Hær.

Hvo skabte vel de Stjerneskarer,

hvo gav dem Sølvets lyse Skær?

Vor Tanke spørger – kan ej fatte,

at ene udvalgt blev vor Jord,

blandt Universets Klodeskatte,

til Liv at bære ved Guds Ord.

 

 

Paa det vor Tanke stedse grunder;

kan Gaaden ej vi opløst faa?

I det vor hele Stræben bunder;

kan aldrig vi Forklaring naa?

Liv skaber Liv i alle Tider,

mod Lys alt søger, til det dør;

kun Jordens Slægt i Mørke lider,

hyllet i Nattens Taageslør.

Af Jordens Slægt, der evig grunder,

en Mand skal fødes, snar i Aand;

og han skal læge Tankens Vunder,

han løser Dogmers snævre Baand.

Han gransker dybt Naturens Love

og viser klart, at alt er Liv,

at Jordens Hav og Mark og Skove

blev ikke skabt kun ved et „bliv!“

 

 

Han lyser med sin Tankes Flamme

i Universets Dybder ind;

han spreder Tvivlens Taager klamme,

han bringer Klarhed til vort Sind.

Blandt Firmamentets Stjernekloder

der søger han sin Gransknings Pol,

og der han finder Livets Moder,

et Flammebaal, en ukendt Sol.

 

 

Ved Ocularets Hjælp han skuer

Solklodens flammerøde Brand,

Coronas gyldne Straale luer

i Syd ved Horizontens Rand.

Han Parallaksen strengt udregner,

og efter Mikrometrets Maal

paa Himmelkortet han indtegner

den fundne Stjernes klare Baal.

 

 

Protuberansers Purpurtunger

udslynge Ild med dumpe Brag,

og Eruptioners Torden runger

højlydt i Æterrummets Dag.

Og Livets Moder evig føder

Solkloder og Planeters Hær,

og aldrig Livets Baal udgløder,

det straaler i et blodrødt Skær.

 

 

Af Jordens Slægt, der stedse grunder,

en myndig Forskeraand udgaar.

Han løser Gaadens store Under,

sin Gransknings høje Pol han naar.

Hans Navn fra Mund til Mund sig svinger,

han lyser med sin Flammeaand;

han Jordens Folk af Dvale tvinger

og løser Dogmers snævre Baand.

Fra dunkle Jord blandt Kloders Vrimmel

vi se mod Stjerners Sølverpragt.

Fra Vinternattens høje Himmel

de drage os med sælsom Magt.

Af Livets Moders gyldne Luer

de slynges fjernt i Rummet ud,

i Kredse og Ellipsers Buer

de tvinges ved Gud Faders Bud.

 

 

Thi Han, der binder Havets Vove,

Han skabte Livets Moderskød;

Hans Tanke er Naturens Love;

Han leder alle Soles Glød.

Han lærte dem en Vej at finde

paa Firmamentets dybe Blaa –

Han mægted Kloderne at binde,

saa Livets Maal de alle naa.

 

 

Allivets Skaber er og bliver,

Han danned Alnaturens Færd.

En evig Aand Han Livet giver,

Han leder opad Verdners Hær;

og Trin for Trin skal Aanden stige

højt op mod Himlens lyse Hal.

Den aldrig kan tilbage vige,

den stedse fremad drage skal!

 

Chr. K. F. Molbech.

1911.