9. Lys/Mørkepaavirkning

9.

Hvorledes kan Mennesker afgøre, om de er under Indflydelse af Mørkets eller Lysets Kræfter?

 

Lys og Mørke, de to mægtige, magnetisk virkende Kræfter, har hver paa sin Vis Indflydelse paa den menneskelige Verden. Lyset ledes af Guds Tanke og Villie, Mørket virker kun til Dels under en Ledelse, til Dels blindt og hensigtsløst. Paavirker Mørket Menneskene under en Ledelse, skriver denne sig nu9 fra de inkarnerede Ældste – under den natlige Søvnfrigørelse – eller fra afdøde Menneskers Aander, som ulovligt gæster Jordplanet. Denne Mørkepaavirkning vil altid i den menneskelige Verden give sig Udslag paa en saadan Maade, at det Individ, der paavirkes, føler det, som om der øvedes en aandelig Tvang imod det. Sker Paavirkningen uden Ledelse – kun gennem Udstraalinger fra Mørkehobe – er Tvangsfølelsen mindre, men er dog til Stede.

Lysets Indflydelse virker derimod aldrig som en Tvangsfølelse. Langsomt og roligt, næsten umærkeligt, føres Individet ved sin Skytsaand – Samvittigheden – ind under Lysets Paavirkning, der, efterhaanden som Individet uden Modstand følger Ledelsen, bliver større og større. Men begynder Mennesket at parlamentere med sin Samvittighed, eller at stille Krav til sin usynlige Leder, eller tvivler det om, at Ledelsen har Guds Tanke og Villie til Basis, drager Kravene og Tvivlen ganske mekanisk Mørket til den paagældende, da al Tvivl om Realiteten af det guddommeliges strengt retfærdige og logiske Indgriben i den jordiske Verden, bunder i Mørkets forvirrende og nedaddragende Kraft. Det samme gælder et hvilket som helst Krav, som Mennesket stiller til Gud.

Altsaa: føler Mennesket sig under en stærk aandelig Tvang i en eller anden Retning, staar Mørkets Kræfter eller Mørkets Aander bagved denne Tvangsfølelse. Hvorimod Lysets Indflydelse føles som en dyb Fred og Ro i Menneskets Sind. –