7. De Ældstes Levetid

7.

Naar de af Ardor inkarnerede Ældste gør saa megen Skade blandt Menneskene, hvorfor kalder Gud dem da ikke bort fra det jordiske Liv? Hvorfor skal de endnu være her i ca. 50–60 Aar?8

 

Ardor har fastsat Dødstiden for alle af ham inkarnerede Ældste. Hvis denne Forudbestemmelse skal ændres saaledes, at Gud kan kalde disse Ældste tilbage, inden den af Ardor fastsatte Tid er naaet, da maa hver enkelt give sin Billigelse dertil. Gud har imidlertid talt til dem alle under en af deres natlige Søvnfrigørelser; men kun nogle faa gik ind paa Hans Ønske om, at de skulde forlade Jordelivet. Og da Gud aldrig gaar imod Individets frie Villie, kan Han ikke lade de øvrige »dø«, førend Ardors Tidsbestemmelse indtræder. –