Kommentar XVI

XVI

De Yngste, som med Guds Tilladelse viste sig for Jesu jordiske Øjne, var materialiserede126. I Kraft af deres Villie kan de Yngste og de Ældste træde synlige frem for Menneskene; men de Ældste har ikke den stærke Lysglans, der omstraaler de Yngste. Ingen Menneskeaander, selv de, der er naaet videst frem, er i Besiddelse af en saa stærk Villie, at de alene ved den kan træde synlige frem paa Jordplanet; de maa derfor altid benytte sig af een eller flere Midlere (Medier), hvis jordisk-materielle Udstraalinger de „laaner“ til at synliggøre sig med.

 

Mange afdøde har i Dødsøjeblikket eller kort efter Dødens Indtræden, drevne af deres Længsel, vist sig for Slægt og Venner. Er det Menneskeaander der viser sig, sker det ved en almindelig mediumistisk Materialisation. Den, der har set Apparitionen, har da været Medium, ofte uden selv at vide sig i Besiddelse af denne Egenskab; eller ogsaa har et Medium været til Stede i Nærheden af den, som Aanden længtes efter at vise sig for.

En indgaaende Forklaring heraf kan ikke gives, da Menneskene mangler Evnen til Forstaaelse af den Lov, der ligger til Grund for Fænomenet. I diskarneret Tilstand er det derimod meget let fatteligt for alle, endogsaa for lidet udviklede Menneskeaander.