24. Sfærernes Samfærdsel

24.

Efter Opgivelse i »Vandrer mod Lyset« pag. 167 ligner Sfærernes Samfærdselsmidler Jordens; pag. 167 nederst staar imidlertid: at Menneskeaander indenfor deres Hjemsfære kan færdes ved Hjælp af Tanke og Villie. Hvorledes kan dette harmonere med hinanden?

 

Omtalte Sted staar meget rigtig: at Menneskeaander kan færdes i deres Hjemsfære ved Hjælp af Tanke og Villie – men der staar intet om, at dette er en fast Regel. Var dette Tilfældet, maatte alle Arter af »Samfærdselsmidler« selvfølgelig være overflødige. Enhver Menneskeaand har imidlertid Ret til enten at benytte de i Sfærerne dertil indrettede Samfærdselsmidler eller til at anvende sin Tanke og Villie som Bevægelsesfaktorer. Men da det altid kræver en vis Anstrengelse for Menneskeaander at bevæge sig fra Sted til Sted ved Hjælp af Tanke og Villie, falder det lettere for dem at gøre Brug af de fra det jordiske Liv kendte Midler, særlig naar det gælder Væsener, der er vant til Magelighed fra deres sidste Inkarnation. De fleste Menneskeaander benytter sig derfor af de indenfor hver Sfære i Brug værende Samfærdselsmidler.

Efterhaanden som Menneskeaanden udvikles, vil ogsaa Evnen til Selvkoncentration stige; derved bliver det lettere for den at anvende Tanke og Villie som Bevægelsesfaktorer. Men de iøvrigt anvendte Samfærdselsmidler bliver dog ikke af den Grund sat ud af Funktion – da det ikke kan ventes, at alle altid kun vil benytte Tankens og Villiens Kraft. –