Ardors Beretning 25

25.

Var det forud bestemt, at Judas skulde forraade Jesus? I hvilken Hensigt og med hvilke Ord indstiftede Jesus Nadveren?

 

Og se, da Tiden til Paaskefesten nærmede sig, besluttede Jesus at drage til Jerusalem og fejre Højtiden dér.

Men da han følte, at Stunden var nær, da Menneskene vilde give ham Døden, sendte han Bud til sine tolv Ledsagere og bad dem møde ham i Jerusalem hos hans Discipel Vandbæreren Samuel, at de i Fællig kunde nyde Paaskemaaltidet dér.

Jesu Ledsagere lovede at komme; men nogle droge forud for at berede alt.

Da Timen var kommen og de mødtes i Samuels, Vandbærerens, Hus, var Judas ikke med dem.

Men Jesus sagde: „Lader os vente en Stund, at vi alle maa være samlede.“

Da en Stund var gaaet, traadte Judas ind til dem, og Jesus gik ham i Møde og sagde: „Judas, vi have savnet dig, vær velkommen iblandt os!“

Men Judas’ Aasyn var mørkt.

Og han svarede ikke; men han gik straks til den Plads, der var beredt ham ved Bordet.

Da alle vare bænkede, bad Jesus Gud velsigne deres Maaltid. Derefter skænkede han Vin i Bægrene, tog det usyrede Brød og gav dem alle deraf, og han bød dem spise af Paaskelammet.

Da Jesus havde gjort dette, saa han paa Judas og sagde: „Se, jeg bad dig være med os i denne Stund, at jeg kunde tage Afsked med eder alle, inden jeg forlader eder.“

Men da Jesu Ledsagere hørte disse Ord, sagde de: „Mester, bliv hos os, forlad os ikke!“

Jesus svarede dem og sagde: „Sandelig, jeg siger eder: det er ikke efter mit Ønske, jeg forlader eder, men Folkene kræve mit Liv.“

Derefter talede Jesus end mere til Judas.

Og han sagde: „Ingen skal sige til mig, at jeg ængstes for mine Fjender, og ingen skal sige, jeg skjuler mig for dem; thi naar vort Maaltid er endt, da skal jeg gaa mine Fjender i Møde; thi jeg ved, de søge efter mig.

Judas, dette siger jeg til dig, for at du ikke skal lytte til dine onde Tanker, for at du ikke skal gøre dine onde Tanker til Handling.“

Men da Jesus sagde disse Ord, faldt stor Angest og Vrede over de elleve af Jesu Ledsagere, og de raabte: „Mester, sig os: hvad har han gjort dig; thi vi forstaa ikke dine Ord?“

Jesus svarede dem og sagde: „Bekymrer eder ikke om dette; thi jeg talede alene til Judas  —  og jeg saa, at han forstod mine Ord.“  —  —

Men da de alle havde spist og Maaltidet var til Ende, tog Jesus sit Bæger og sagde: „Brødre, i denne Stund skulle vi tage Afsked med hverandre; thi om føje Tid forlader jeg eder for at lide det, der er beredt mig.“

Nogle af hans Ledsagere sagde: „Mester, gaar du, da ville vi ledsage dig; skal du lide Døden for din Læres Skyld, da ville vi dele dine Lidelser.“

Men Jesus svarede dem og sagde: „Jeg gaar, thi det kræves af mig; jeg gaar for ved min Død at bekræfte Sandheden af de Ord, jeg har talet til eder. Men I skulle blive tilbage og forkynde for alt Folket, hvad jeg har lært eder; ja I skulle endog gaa til Hedningene og søge at drage dem til eder. Men jeg siger eder: I skulle ikke bekymre eder om de Ord, I skulle tale; thi naar jeg er vendt tilbage til vor Fader, da skal jeg, som jeg har lovet eder, bede Ham sende eder af sin hellige Aande, sende eder end mere af sin Kraft og Styrke, og da skulle I, til alle Tider, forud kende de Ord, I skulle tale.“

Jesus talede end mere til dem.

Og han sagde: „Brødre, jeg beder eder: mindes mig i de kommende Tider, naar I i Fællig samles ved dette Maaltid; thi da skal jeg visseligen være iblandt eder!“

Og Jesus talede til hver enkelt, og han tog Afsked med hver enkelt.

Og han rakte dem sit Bæger, og de drak deraf. Men da han kom til Judas, der var den sidste af dem alle, rakte Jesus Bægeret imod ham og sagde: „Judas, drik af mit Bæger, og forraad mig ikke!“

Men Judas skød Bægeret bort.

Og han stod hastigen op, og han forlod dem uden at hilse til Afsked.

Nogle af Jesu Ledsagere vilde ile efter ham; men Jesus standsede dem og sagde: „Dømmer ikke eders Broder; thi han fristes sikkerligen af den Onde, og han handler ilde mod sig selv.“

Da Jesus havde sagt disse Ord, forlod han Samuels, Vandbærerens, Hus11.

Derefter vandrede han til Getzemane Have, for i Stilheden at tænke over det, der skulde komme.

Nogle af hans Ledsagere fulgte ham; thi de ønskede at blive hos ham til det sidste.

Men Judas lod sine onde Tanker blive til Handling.