28. Modersolen

28.

I »Vandrer mod Lyset« pag. 156, Linie 3 fra oven staar: at vort Stjernesystems Modersol »engang med Tiden vil kunne ses fra Jorden«. Hvorledes skal dette forstaas? Er Modersolen ikke synlig?

 

Modersolen er synlig for de blotte Øjne; men kun gennem meget stærkt forstørrende Observationsinstrumenter vil det engang i Fremtiden kunne »ses« eller paavises, hvilken Stjerne der er den rette.

Udtryksformen: vil kunne paavises eller paapeges fra Jorden vilde – i dette Tilfælde – have givet en mere præcis Fremstilling af de faktiske Forhold, end Udtrykket »ses« giver, da man af Sætningens Form kan faa det Indtryk, at Modersolen ikke er synlig for de blotte Øjne, hvilket den absolut er. (Jævnfr. de Oplysninger om Midleres – Mediers – Ordforraad, og Synonymer, som er givet i »Vandrer mod Lyset«s Efterskrift pag. 321, Linie 1–15.) –