46. Jesu Fader

46.

Moderne Bibelforskere mener: at Jesu Fader var Arkitekt eller Murer, derimod ikke Tømmermand, da Husene i Palæstina var Lerhytter, hvortil Tømmer ikke anvendtes. – Hvad var Josef?

 

Josef var baade Tømrer og Snedker.

Selv om Landbefolkningens Huse og de fattiges Huse i Byerne var Lerhytter, saa fandtes i de større Byer mange Hjem, som var opført efter græsk og romersk Byggeskik. Ved Opførelsen af disse Boliger var der selvfølgelig rig Anvendelse baade for Tømrere og for Snedkere. Paa Josefs Tid blev en Mængde Rigmandshjem bygget i Tiberias, og her arbejdede Josef meget ofte. Romerne medførte deres egne Slaver, blandt hvilke fandtes mange, som var oplærte i Byggehaandværkets forskellige Grene. Disse Slaver blev fortrinsvis anvendt, hvor Romerne var Bygherrer, men naar det af en eller anden Grund paakrævedes, tog de Landets Befolkning i deres Tjeneste, og da de altid gav rigelig Løn, var der aldrig Mangel paa Arbejdskraft. Dog saa Jøderne skævt til deres Landsmænd, naar disse arbejdede for Landets Overherrer. –