47. Jesu Undfangelse

47.

Har Jesus nogen Sinde tænkt eller udtalt: at han var Guds Søn i menneskelig Forstand, født af en Jomfru, undfanget af den Helligaand?

 

Den Art Udtalelser er aldrig fremsat af Jesus, en saa blasfemisk Tanke har aldrig fundet Rum i hans Sind.

Ingen af Jesu samtidige – end ikke hans Moder – havde den Opfattelse af ham: at han var undfanget af den »Helligaand«!

Jesu Lære gik ud paa: at Gud var hans og alle Menneskers himmelske Fader – han lærte saaledes om et aandeligt Barneforhold. Han lærte: at Jødernes Opfattelse af Gud var altfor menneskebunden; lærte: at de gamle Overleveringer gav et fejlagtigt Udtryk for Guds Væsen. (Se »Vandrer mod Lyset« pag. 33.) Og han lærte tillige: at den rette Forstaaelse af Gud glimtvis kunde skimtes i de gamle Skrifter. –

Efter Slægtsregistrene i Evangelierne fremgaar det klart: at Jesus var Josefs og Marias Søn. Det er Josefs Slægt, der fremføres i Registrene for at vise, at Jesus var af Kong Davids Æt, saaledes som man mente, at det var profeteret om den ventede Messias.

Al Tale om »Jomfrufødsel« og overnaturlig Undfangelse er kun menneskelige Fantasier og Vrangforestillinger, der har deres Rod i Hedenskab og Mørke. Sandhed er det ikke!