22. Urkosmos

22.

I »Vandrer mod Lyset« pag. 3 staar: »I Mørket var Lyset, i Lyset vare Tanken og Villien. Men Tanken og Villien vare ikke i Mørket«. – Hvorledes skal man forstaa dette? Naar Lyset er i Mørket, og Tanken og Villien er i Lyset, saa maa de ogsaa være i Mørket!

 

Nej! Tanken og Villien var paa det Tidspunkt, der omtales pag. 3, kun i Lyset, men ikke i Mørket.

Pag. 146, Afsnit 5 siges udtrykkeligt: »Det her givne Billede af Lysets, Mørkets, Tankens og Villiens Hviletilstand og Kamp maa opfattes abstrakt og ikke drages ind under jordiske konkrete Rum–, Maal– og Tidsforestillinger, o. s. v«. – Men da det lader til, at mange har svært ved at forstaa den Kendsgerning: at Urtanken og Urvillien kun var i Lyset, men ikke i Mørket, skal der her gives en yderligere Forklaring ud fra jordiske kendte Forhold, selv om en saadan Fremstilling ikke burde være nødvendig. Thi enhver, der er vant til at have med Abstraktioner at gøre, burde kunne forstaa den pag. 3 givne Fremstilling.

Altsaa: Mørket, Lyset, Tanken og Villien maa opfattes som det da værende Urkosmos, Basis for det nu værende Kosmos. Til Forstaaelse af dette Urkosmos’ billedlige Udseende, kan, efter jordiske Forhold, f. Eks. anvendes en eller anden Frugt. Lad os tage et »Æble«, da denne Frugts Form og indre Opbygning nogenlunde kan svare til den Form og Opbygning, som Urkosmos havde.

 

Urkosmos ……. = Et Æble.

Mørket ………… = Frugtskrællen og Frugtkødet.

Lyset …………… = Kernehuset.

Tanke og Villie = Kernerne.

 

Som enhver ved, saa findes nævnte Frugts Kerner i Kernehuset, hvorfor ingen vil falde paa at hævde: at de ligger i Frugtkødet – eller Skrællen. Ligesaa med Tanke og Villie = Kernerne – de fandtes i Lyset = Kernehuset – men derimod ikke i Mørket = Frugtkød og Skræl.

Man kan saaledes med Rette sige: at Tanke og Villie fandtes i Urkosmos, hvilket ikke kan omdisputeres. Ligeledes kan man med Rette sige: at Frugtkernerne findes i Æblet, hvilket heller ikke kan omdisputeres.

Den Fejl, som mange har begaaet i Opfattelsen af den i »Vandrer mod Lyset« pag. 3 givne Meddelelse, ligger saaledes deri, at disse Mennesker ikke har forstaaet: at Mørket; Lyset, Tanke og Villie tilsammen var – Urkosmos.