Kommentar XI

XI

Til stor Sorg for sine Forældre havde Jesus ingen Interesse for Tømmerhaandværket, som hans Fader vilde oplære ham til.

I en ung Alder begyndte han at søge Undervisning hos Præsterne og de skriftkloge; han lærte tidlig at danne sig sine egne Meninger, der meget ofte gik imod de nedarvede Traditioner. Han læste ivrigt i de gamle Skrifter og var ganske godt inde i den ægyptiske Religionskultus; havde noget Kendskab til persisk, indisk og assyrisk Gudedyrkelse. Han kom ofte til Jerusalem og lærte dér hos de ældste og lærdeste af Datidens skriftkloge og Granskere. Flere andre Steder, hvor der var større Synagoger, kom Jesus ligeledes for at undersøge og gennemgranske hvad dér fandtes af overleverede Optegnelser116. Han var ret sprogkyndig for sin Tid og kendte tillige en Del til græsk Filosofi.

Jesus vandrede meget omkring førend sin Fremtræden som Religionsstifter, talte meget med berejste Mennesker (f. Eks. Købmænd og omvandrende Filosoffer), men han kom aldrig selv uden for de hjemlige Grænser.

I sit tre og tyvende Aar traadte han første Gang frem for Offentligheden i sin Fødeby Nazareths Synagoge. Af dette Optrin findes Reminiscenser i de forskellige Evangelier, men alle fejlagtigt refererede (Matt. 13. 54—57. Mark. 6. 2—3. Luk. 2. 42—50 og 4. 16—30. Joh. 7. 14—20).

De Brudstykker af Jesu Tale i Nazareth-Synagogen, der er gengivet i Ardors Beretning, er fuldtud korrekte. I det hele er Jesu Ord, som de dengang lød fra hans Læber, af Ardor overalt gengivet saa nøjagtigt som muligt, idet der dog maa tages Hensyn til, at de er gengivet i et andet Sprog, hvorfor det ikke altid er lykkedes, gennem Mediet, at finde Ord, der fuldtud dækker den aramaiske Tale  —  men intet er forandret eller forvansket i de Tanker, der dengang bar Ordene frem.

Talen i Nazareth-Synagogen lagde Grunden til de skriftkloges og Ypperstepræsternes Vrede og Had mod Jesus. Indtil denne Stund havde de set en Discipel, en vordende „Rabbi“ i ham; men hans Ord angaaende deres urigtige Opfattelse af Jāh’u eller Jehova kuldkastede med eet Slag alle til ham satte Forhaabninger.